Ruimte voor ruimte


Plan voor nieuwe invulling agrarische grond die door slopen bedrijfsgebouwen en ruimte voor ruimte regeling nieuwe functies krijgt. Op deze locatie is de oude boerderij behouden, verbouwd en in gebruik genomen als woonhuis. Rondom het pand zijn enkele bouwkavels in het bestemmingsplan opgenomen. De randvoorwaarden om te bouwen zijn hierin opgenomen en oude structuren in landschap, verkaveling moeten behouden blijven. Na inventarisatie locatie, buurtschap en de daar aanwezig elementen is dit plan tot stand gekomen.

De nieuwe bebouwing heeft de uitstraling van de oude aanwezige boerderij en omliggende panden. De percelen zijn klein, houtwallen en hagen omsluiten percelen en erven. Bij een groot aantal voormalige boerderijen zijn nog grote moestuinen en boomgaarden. Het ontwerp is dan ook afgestemd op de omgeving met toevoeging van wensen en eisen eigenaar.